Notariusz w Poznaniu Dorota Besler – Woźniak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie z wyróżnieniem obroniła w 2007 roku pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji, natomiast w 2011 roku pracę magisterską na Wydziale Nauk Społecznych – kierunku Filozofia. Od października 2008 roku zatrudniona w jednej z renomowanych Kancelarii Notarialnych w Poznaniu, początkowo w charakterze aplikanta notarialnego (aplikant Izby Notarialnej w Poznaniu od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 30 czerwca 2011 roku), a następnie od grudnia 2011 roku w charakterze asesora notarialnego.

Dorota Besler – Woźniak jest laureatką konkursu im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2006/2007 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także laureatką konkursu zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Patentowego RP i Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Nadto Dorota Besler – Woźniak prowadziła szkolenia dla aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu, a także zajęcia popularyzujące wiedzę prawniczą w I i w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz.164, ze zm.) – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa powyżej, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, przy czym czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednakże czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.