Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 540) – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Art.  79 Prawa o notariacie stanowi, że notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
2) sporządza poświadczenia;
3) (uchylony)
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zgodnie z art.  96 Prawa o notariacie notariusz poświadcza:

1) własnoręczność podpisu;

2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

3) datę okazania dokumentu;

4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednakże czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Wśród najpopularniejszych czynności, dokonywanych w formie aktu notarialnego, należy wymienić m.in. umowy: sprzedaży (a także umowy przedwstępne, warunkowe i przeniesienia), darowizny, zamiany, deweloperskie, spółki, majątkowe małżeńskie, podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, jak również testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia o ustanowieniu określonego prawa, np. hipoteki czy służebności. W ostatnich latach dużo osób decyduje się również u notariusza dokonać aktu poświadczenia dziedziczenia po określonej osobie zmarłej.

Każdy akt notarialny, a także inna czynność muszą zostać uprzednio przygotowane, zazwyczaj przy przygotowaniu czynności notarialnej niezbędne jest wnikliwe przeanalizowanie dokumentów, które strona czynności winna notariuszowi okazać. Najlepiej skontaktować się z notariuszem osobiście w siedzibie kancelarii bądź telefonicznie lub mailowo celem ustalenia, jakie dokumenty i dane należy dostarczyć, aby możliwe było przygotowanie projektu danej czynności.

W dniu, w którym mają się Państwo stawić do kancelarii celem dokonania określonej czynności, należy zabrać ze sobą dowody tożsamości – dowody osobiste bądź paszporty (dotyczy stawających do czynności) oraz oryginały dokumentów, które są do czynności okazywane względnie przedkładane.

Informacje udzielone w kancelarii notarialnej w związku z planowaną czynnością są bezpłatne.