UWAGI OGÓLNE:

Notariusz na podstawie właściwych przepisów pobiera następujące należności: podatek od czynności cywilnoprawnej, podatek od spadków i darowizn, wynagrodzenie notariusza, powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty sądowe.

Wszelkie opłaty za czynność notarialną, powinny być wpłacone przy dokonywaniu czynności w kasie Kancelarii – gotówką bądź kartą płatniczą (kartą płatniczą – wynagrodzenie notariusza, pozostałe opłaty jedynie po wcześniejszym ustaleniu z notariuszem) lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności.

Numer rachunku bankowego kancelarii notarialnej: 97 1600 1462 1833 9703 1000 0001, prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Poznaniu.

Należności o charakterze publicznym notariusz odprowadza na rachunki bankowe właściwych instytucji.

W celu ustalenia kosztów danej czynności notarialnej należy skontaktować się telefonicznie, mailowo bądź osobiście z kancelarią notarialną.

PODATKI:

Stosownie do art. 7 §  1. ustawy Prawo o notariacie notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 223):

„ (…) 2. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

  1. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

3a. Płatnicy są obowiązani:

1) prowadzić rejestr podatku;

2) wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;

3) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 2.”

Podatek od spadków i darowizn:

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 205 ze zm.):

„1. Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

1) darowizny;

2) umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;

3) umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;

4) umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

  1. Płatnicy są obowiązani:

1) prowadzić rejestr podatku;

2) pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;

4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 1.”

OPŁATY SĄDOWE:

Zgodnie z art. 7. §  2. ustawy Prawo o notariacie – jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Wysokość opłat sądowych określona jest w rozdziale 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 623).

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA:

Wynagrodzenie notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r., poz. 237), wydane na podstawie art. 5 § 3 ustawy Prawo o notariacie. Pobrane przez notariusza wynagrodzenie zostaje powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Zgodnie z art.  89 Prawa o notariacie – strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi, a notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.